694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Pomiary i przeglądy oświetlenia awaryjnego

Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego jest instalacją elektryczną, którego celem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych oraz oświetlenie znaków bezpieczeństwa, sprzętu przeciwpożarowego i innych urządzeń bezpieczeństwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaliczana jest do urządzeń przeciwpożarowych, co do których wymaga się dokonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych nie rzadziej, niż raz na 12 miesięcy.

Wykonujemy przeglądy w zakresie prac pomiarowych oświetlenia awaryjnego wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego opraw.