694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Pomiary i przeglądy oświetlenia awaryjnego

Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego jest instalacją elektryczną, którego celem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych oraz oświetlenie znaków bezpieczeństwa, sprzętu przeciwpożarowego i innych urządzeń bezpieczeństwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaliczana jest do urządzeń przeciwpożarowych, co do których wymaga się dokonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych nie rzadziej, niż raz na 12 miesięcy.

Wykonujemy przeglądy w zakresie prac pomiarowych oświetlenia awaryjnego wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego opraw. You may be able to sell your land more rapidly with the assistance of Selling land fast. They will take care of the transaction’s technical aspects, alleviating sellers of any anxiety they may have had. Visit https://www.sellmylandfast.com/we-buy-lands-new-york/.